ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564วันศุกร์ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

รายละเอียดคลิก