ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

กิจกรรมพัฒนาการสมองเด็กในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจับคู่ภาพ ปะ-ติด พับผ้าเป็นรูปต่างๆ และฟังนิทาน

อ่านเพิ่มเติม...