ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ฝ่ายข้าราชการประจำ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน คือ


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการ งานนิติการงานประชาสัมพันธ์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานด้านการบริหารทั่วไป งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานรักษาความสงบ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุทรัพย์สินของเทศบาล งานผลประโยชน์ของเทศบาล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงินที่มิกำหนด ไว้เป็นงานส่วนใด หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย


กองช่าง มีหน้าที่ดำเนินงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานวิศวกรรม งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงาน
จัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงานวางแผนสาธารณสุข รักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานยาเสพติดตลอดจนงานสาธารณสุขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานการศึกษาอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดหรืองานที่ได้รับมอบหมาย


กองสวัสดิการสังคม อยู่ระหว่างเสนอ ก.ท.พิจารณายุบเลิกกอง

ทั้ง ๖ ส่วน มีกรอบอัตรากำลัง ๕๘ อัตรา

ปัจจุบันมีพนักงานเทศบาล จำนวน ๒๓ คน
พนักงานครูเทศบาล ๓ คน

ลูกจ้างประจำ ๕ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ คน

และพนักงานจ้างทั่วไป๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน

๖.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา๑๖(๒) มาตรา๕๐(๒)
มาตรา ๕๑(๘)
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ มาตรา ๑๖ (๔)
(๓) การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖ (๕)
(๔) การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖ (๒๘)
๖.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖ (๙)
(๒) การส่งเสริมกีฬา มาตรา ๑๖ (๑๔)
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา ๑๖ (๑๙)
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๕๐ (๗)
(๕) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
มาตรา ๑๖ (๑๐)
๖.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน มาตรา ๕๐ (๑)
(๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ มาตรา ๑๖ (๒๓)
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๑๖ (๒๙)
(๔) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง มาตรา ๕๐ (๕)
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา๑๖(๑๒)
๒๕
๖.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มาตรา ๕๑ (๕)
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๑๖ (๑๖)
(๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗)
(๔) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖)
(๕) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๖ (๑)
๖.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มาตรา ๑๖ (๒๔)
(๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา ๑๖ (๘)
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ มาตรา ๑๖ (๒๗)
๖.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
มาตรา ๕๐ (๘) ๑๖ (๑๑)
(๒) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา ๑๖ (๒๐)
๖.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา
๔๕ (๓)
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙)
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา ๑๖ (๑๖)
(๔)การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา๑๗(๓)
(๕) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นมาตรา ๑๗ (๑๖)
๗. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาล ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นสำคัญ ดังนี้
๒๖
๗.๑ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำการบำบัดน้ำเสีย
๒. ถนนภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสายหลักที่เป็นเส้นทางเข้าออกจากเขตเทศบาลไป
บรรจบกับถนนสายท่าเรือ - พระพุทธบาทคับแคบไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากอาคารบ้านพักอาศัยซึ่ง
ก่อสร้างมานาน ได้สร้างอยู่ติดกับขอบถนน ทำให้ไม่สามารถขยายถนนได้ หากมีการเวนคืนก็จะเกิดผลกระทบ
ตามมา จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่คล่องตัวในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า เย็น
๓. จากการที่เทศบาลมีพื้นที่เพียง ๑.๕ ตารางกิโลเมตร การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย การทำรางระบายน้ำ เป็นต้น ต้องใช้พื้นที่ในการดำเนินการมาก จึงต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน และจากท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือต้องได้รับความยินยอมให้เช่าที่ดินของเอกชน หรือให้ยกที่ดิน
ให้เทศบาลในการดำเนินการ เป็นต้น
๔. ที่ดินบางส่วนมีการรกร้างว่างเปล่า ขาดการดูแลและใช้ประโยชน์ ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าไป
มั่วสุม
๕. โครงหลังคาบังแดดฝน บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ เวลาฝนตก
ทำให้ฝนสาดและขี้นกล่วงลงมา
๗.๒ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนในเขตเทศบาล บางครอบครัวมีรายได้น้อย หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นคนพิการ
คนชรา ขาดผู้ดูแล เทศบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล เช่น การฝึกอาชีพ เป็นต้น
๗.๓ ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
๑. ผู้นำชุมชนขาดความรู้ และทักษะในการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพ
๒. แหล่งชุมชนหนาแน่นในเขตเทศบาลบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหา
ไข้เลือดออกระบาด ปัญหาการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและการทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ
๓. ประชาชนยังมีการตกเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขฯ
๔. คนในชุมชนขาดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ประชาชนยึดติดกับกระแสภายนอกมา เห็นความสำคัญของเงินมากกว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
๗.๔ ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
๑. ประชาชนยังให้ความสนใจกับการเลือกตั้งทุกระดับน้อย
๒. การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ทำได้ยากในทางปฏิบัติเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นข้าราชการ ค้าขาย หรือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ง
มีมากมาย ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิม ๆ เป็นหลายหน้าที่ เช่น เป็น
คณะกรรมการชุมชน เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน คนรุ่นใหม่ หนุ่มสาว มักไม่ค่อยให้ความสนใจกับการรวมกลุ่ม
๒๗
๗.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อย มักคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ในการดูแลรักษา
๗.๖ ด้านการสาธารณสุข
๑. การให้บริการสาธารณสุข ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น งานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนขาดความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๒. การขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ เนื่องจากงบประมาณของ
เทศบาลมีจำนวนจำกัด
๓. การขาดแคลนสถานที่ ในการบริหารจัดการในด้านสุขภาพ เนื่องจากเขตเทศบาลมีพื้นที่
เพียง ๑.๕ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของครอบครอง
๗.๗ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. ในแต่ละบ้านผู้ที่อยู่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความแตกแยกไม่เข้าใจกันในครอบครัว
๒. เด็กและผู้ปกครองยังไม่รู้แนวทางในการวางตนเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตน
ในระดับที่สูงขึ้น