ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2564 งานป้องกันฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบหมายจาก นายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่ 4-5 (ชุมชนต้นมะขาม) เพื่อเป็นการกำจัดขยะต่างๆที่อุดตันทำให้ทางเดินของน้ำไม่มีสิ่งกีดขวางและยังทำลายแหล่งเพาะเชื้อโรคจากน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance )

นางชุติมา.  สุภสุข  ปลัดเทศบาล. รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน. ณ เทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือก ตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ รณรงค์วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บริวณเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

              เทศบาลบ้านหมอ ได้ลงพื้นที่แก้ไขเจาะบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ 9 หลังสถานีรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย
1. พลตำรวจตรี ราเชนทร์  มณีเนตร
2.พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ ตีระสกุล
3.พันตำรวจโท สุชาติ สุระสัจจะ
4.นานเบญจพล  เปรมปรีดา
5. นายถิรพันธ์ ศุกระศร
พบปะผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อชี้แจงข้อห้าม ข้อปฏิบัติ และระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับผู้นำชุมชน
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...