ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance )

นางชุติมา.  สุภสุข  ปลัดเทศบาล. รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน. ณ เทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

              เทศบาลบ้านหมอ ได้ลงพื้นที่แก้ไขเจาะบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ 9 หลังสถานีรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย
1. พลตำรวจตรี ราเชนทร์  มณีเนตร
2.พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ ตีระสกุล
3.พันตำรวจโท สุชาติ สุระสัจจะ
4.นานเบญจพล  เปรมปรีดา
5. นายถิรพันธ์ ศุกระศร
พบปะผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อชี้แจงข้อห้าม ข้อปฏิบัติ และระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับผู้นำชุมชน
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือก ตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ รณรงค์วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บริวณเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมตรีตำบลบ้านหมอ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านหมอ โดยนายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...