ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนพยุห์วิทยา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
และส่งเสริมให้นักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน มีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ภาคเช้า) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุลศล พระสงฆ์ 29 รูป (อาหารแห้ง) และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...