ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ  ได้จัดทำโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพนะนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านหมอได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พ.ค. 2562 เพื่อให้ความรู้ฝึกอบรมแก่ประชาชนในชุมชนให้เกิดความชำนาญ และมีความมั่นใจช่วยเหลือเหตุในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล "เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก " วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอำเภอบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...