ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมกับอำเภอบ้านหมอ ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการทำ Big Cleaning ถนนในเขตเทศบาล วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยนายสุทธิชัย
วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ โดยท่านนายอำเภอบ้านหมอ นายรณรงค์ เทพรักษ์ เป็นประธานเปิดงาน ได้จัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขงองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ ITAS 

(แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...