ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้จัดงานประเพณีสงกราน่ต์ ประจำปี 2562 การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอบ้านหมอ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...