ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยท่านนายกสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้จบการศึกษาระดับปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ จำนวน 68 คน