ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITA

เทศบาลตำบลบ้านหมอขอเชิญบุคคลากร ของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก  EIT

รายละเอียดคลิก