ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการส่วนการงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านหมอ

รายละเอียดคลิก