ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2561    รายละเอียดเอกสารคลิก....