ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพุธที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

รายละเอียดคลิก