ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ สมัยแรกวันจันทร์ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ

รายละเอียดคลิก