ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

Branner 1

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ชุมชนแห่งความสุข  คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ

 menu bar2

 

menu bar3

Had bar1 Had bar2

Had bar3

 Had bar4  Had bar5  Had bar6
 Had bar7

      Servec

 

 

5.Zelo

 

6.AEC

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านหมอ

QRcode แบบสอบถาม

 

ช่องทางขอรับบริการ E-Service

2020 06 05 14 45 03

menu bar4