ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

Branner 1

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ชุมชนแห่งความสุข  คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ

 menu bar2

 

menu bar3

Had bar1 Had bar2

Had bar3

 Had bar4  Had bar5  Had bar6
 Had bar7

      Servec

5.Zelo

6.AEC

menu bar4