ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ชุมชนแห่งความสุข  คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ

 menu bar2

 

menu bar3

Had bar1 Had bar2

Had bar3

 Had bar4  Had bar5  Had bar6
 Had bar7

      Servec

 

 

5.Zelo

 

6.AEC

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านหมอ

QRcode แบบสอบถาม

 

ช่องทางขอรับบริการ E-Service

2020 06 05 14 45 03

menu bar4