ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ นำทีมโดย นายสุทธิชัย วงษ์ไพร  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ  ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ ครั้งที่ 11  วันที่ 15 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านหมอ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

พระสงฆ์สอนธรรมศึกษา ให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตและได้ปฏิบัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...