ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

จัดดารล้าง ทำความสะอาดศูนย์ฯและสิ่งของเครื่องใช้ของเล่น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพและประเมินผลพัฒนาการ

อ่านเพิ่มเติม...