ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านหมอ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563 ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ขยาย หรือยุติการดำเนินการกิจการของเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

iconpic