ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

-ข่าวกิจกรรม-

      เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยท่านนายกสุทธิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 18-25 พ.ค. 63
วันที่ 18 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางสมจิตร ศุภรัตนานนท์
วันที่ 19 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 2 บริเวณศาลาทรงไทย
วันที่ 20 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 3 บริเวณศาลาทรงไทย
วันที่ 21 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 4-5 บริเวณศาลาทรงไทยต้นมะขาม
วันที่ 22 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านป้าสมศรี  ทันประโยชน์
วันที่ 25 พ.ค. 2563 หมู่ที่ 12 บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

iconpic